Previous Page../syndulos.htmNext Page


1. Innledning

HÝr audio fra forelesning 1.

1.1 Bakgrunn

I tiden omkring vår tidsregnings begynnelse:
 • Stor Messias-forventning i Israel
 • Også den samaritanske kvinne fortalt om i Joh 4,7-26 ventet på Messias. Hun brakte tittelen Messias inn i samtalen med Jesus før Jesus selv brukte denne tittelen.
   
  "Jeg vet at Messias kommer - han som kalles Kristus. Når han kommer, skal han forkynne oss alt." (Joh 4,25)
   
  Messias (hebraisk) = Kristus (gresk) = Den salvede (underforstått konge)
Messiasforventningen var grunnet i flere tekster i GT som omtaler Messias eller Herrens salvede, f eks Jesaja 61,1-3; Daniel 7,13-14; Daniel 9,25-26. Mange benyttet seg av denne forventningen og stod fram og gjorde krav på å være jødenes konge. 

Eksempler:

 • Judas, sønn av Esekias stod fram i Galilea1, 2. I følge Josephus ble han fryktelig mot alle mennesker, og dem som kom nær ham, rev og slet han sund i sitt ærgjerrige ønske om den kongelige verdighet. Dette skjedde rett etter Herodes den stores død i år 4 f Kr. (Se f eks Bo Reicke3 eller E.M. Smallwood4)

 •  
 • Simon (tidligere slave av Herodes) stod fram i Perea og tok på seg et diadem5, 6. Han brente ned det kongelige palass i Jeriko og mange andre verdifulle bygninger før han ble overvunnet6. Dette skjedde også rett etter år 4 f Kr. 3, 4

 •  
 • Anthronges (en hyrde) stod på samme tid3, 4 fram i Judea og tok seg et diadem7, 8.

  Gamaliel nevner også to slike skikkelser i Ap gj 5,35-39. Merk at når Peter nylig hadde sagt: "Våre fedres Gud oppvakte Jesus, han som dere drepte ved å henge ham på et tre" (v 30), så sa Gamaliel: "For en tid siden stod Teudas fram. Han utgav seg for å være noe." (v 36)
   
  (Underforstått sammenlignet med det Peter nylig hadde sagt om Jesus.)
Dette er noe av bakgrunnen for blant annet:
 • det Jesus sa i Joh 10,1-3 og 8. Merk spesielt v 8: "Alle de som er kommet før meg er tyver og røvere. Men fårene hørte ikke på dem."
 • situasjonen beskrevet i Joh 1,19-23, der prester og levitter spurte døperen Johannes hvem han var. Merk spesielt v 20: "Da bekjente han og nektet ikke, han bekjente: Jeg er ikke Messias". 
   
  (Flere som hadde mindre å fare med enn Døperen Johannes, ville nok ha nektet på at de ikke var jødenes konge)
Merk at Jesus også sa:
  "For mange skal komme i mitt navn og si: Jeg er Messias!" (Matt 24,5)
Eksempler:
 • En profet ved navn Teudas (en annen enn den i Ap gj 5,36) stod fram omkring år 45 og prøvde å dele Jordan 9, 10, 11 .
 • Menahem (sønn av Judas fra Galilea, nevnt i Ap gj 5,37) stod fram i begynnelsen av den jødiske krig (ca år 66) og kom med messianske krav ved å vise seg i templet i kongelig kledning12.
Altså:

Andre enn Jesus fra Nasaret gav seg ut for å være jødenes konge, Messias, både mens Jesus var på jord og i den tiden da NT ble skrevet.

Derfor er det ikke underlig at NT tar opp spørsmålet: 

Er Jesus fra Nasaret den ene sanne Messias?
 
 

1.2 Argumentasjon i Johannesevangeliet for at Jesus fra Nasaret er den ene sanne Messias og Guds Sønn

 • Joh 1,29-34

 • Hensikten med Johannes' dåp er at Jesus skulle åpenbares (underforstått som Guds Sønn) for Israel, dvs Døperen Johannes og hans virke nyttes som argumentasjon for at Jesus er Guds Sønn.
 • Joh 20,30-31

 • Apostelen Johannes har valgt ut noen (sju) av de tegn som Jesus gjorde, og bruker disse som argumentasjon for at Jesus er Messias, Guds Sønn.
Merk at et tegn er et under, men mer enn et under. De tegn apostelen Johannes tar fram i sitt evangelium, viser egenskaper ved Jesus fra Nasaret, og er argumentasjon for at han er Guds Sønn.

Merk også:

I Johannesevangeliet (og i de andre evangeliene) legges det klart for dagen at det var mange som ikke trodde på Jesus selv om de hadde hørt Døperen Johannes' vidnesbyrd, og sett tegn av Jesus.

Eksempler:

  Joh 5,35  
  Joh 7,5  
  Joh 12,37  
  Luk 23,35  
  Joh 15,24  
Argument som går gjennom Johannesevangeliet:

Av Jesu liv og gjerninger går det fram at Faderen (Himmelens og jordens skaper) er i ham. Guds herlighet stråler ut fra ham, og viser at han er Guds Sønn og selv Gud.

Eksempler fra Johannesevangeliet:

  Joh 1,14 og 18  
  Joh 3,2  
  Joh 5,17-20  
  Joh 5,36  
  Joh 7,16-17  
  Joh 8,28 og 37-38  
  Joh 9,32-33  
  Joh 10,25  
  Joh 10,37-38  
  Joh 14,10-11  

 
1 Flavius Josephus, The Antiquities of the Jews, Translated by William Whiston, A.M., Kregel Publications 1960, Bok XVII, kap X.5

2 Flavius Josephus, Wars of the Jews, Translated by William Whiston, A.M., Kregel Publications 1960, bok II, kap IV.1

3 B. Reicke, The New Testament Era, Fortress Press, Philadelphia 1974, kap V

4 E. Mary Smallwood, The Jews under Roman Rule, E.J. Brill, Leiden 1976, kap 5

5 Josephus, Ant, op cit, bok XVII, kap X.1

6 Josephus, Wars, op cit, bok II, kap IV.2

7 Josephus, Ant, op cit, bok XVII, kap X.7

8 Josephus, Wars, op cit, bok II, kap IV.3

9 Josephus, Ant XX, op cit, kap V.1

10 B. Reicke, op cit, kap 4

11 E. Mary Smallwood, op cit, kap 11

12 B. Reicke, op cit, kap VII


Previous Page../syndulos.htmNext Page