English version      
 
 

 


 
Kristus er en gresk oversettelse av den hebraisk/arameiske tittelen Messias.1
Til norsk kan denne tittelen oversettes "Den salvede". Altså: Kristus (gresk) = Messias (hebraisk/arameisk) = Den salvede (norsk).

Det er mennesket Jesus fra Nasaret som ble født for ca. 2000 år siden2 i Israel, tittelen Kristus brukes om i Det nye testamente og i angivelsen av vår tidsregning.3 Når denne tittelen i Det nye testamente nyttes om Jesus, innebærer den at Jesus er salvet til konge. Ifølge Det nye testamente bekjente også Jesus seg selv som konge, men han bekjente òg at hans rike ikke var av denne verden.4 Det er også klart historisk at han verken i Israel eller i noe annet land i Midtøsten, hadde noe jordisk kongedømme. 
Altså, dersom det er med rette at Jesus fra Nasaret bærer tittelen Kristus, så er han en konge som har et rike som ikke er av denne verden, dvs. som har opphav i den usynlige verden.

At Jesus fra Nasaret er konge med et rike som ikke er av denne verden, er i Det nye testamente knyttet sammen med at han påstås å være Guds Sønn. Med to av hans apostlers ord —

Simon Peter5:

"Du er Kristus, den levende Guds Sønn."
Natanael6:
"Rabbi, du er Guds Sønn, du er Israels konge."
Er det en historisk virkelighet at Guds Sønn7 kom inn i vår verden for ca. 2000 år siden, eller skyldes bekjennelsen av at Jesus fra Nasaret er Kristus og Guds Sønn, sagn og myter som er bygd opp om en stor religionslærer?
Det nye testamente behandler det som en historisk virkelighet at Gud ved sin Sønn trådte direkte inn i vår verden. Blant annet fortelles:
 • Simon Peters vitnesbyrd ovenfor5 ble bekreftet av Jesus selv 

 • umiddelbart8:
  "Jesus svarte ham og sa: Salig er du, Simon, Jonas' sønn! For det er ikke kjøtt og blod som har åpenbart dette for deg, men min Far i himmelen."
   
 • Jesus ble dømt til døden av jødenes øverste myndighet (Det høye råd, Sanhedrinet) for å gi seg ut for å være Kristus og Guds Sønn.9 
 • Dødsdommen ble etter forhør (og press fra jødene) stadfestet av den romerske prokurator Pilatus, og Jesus ble deretter henrettet ved å bli hengt på et kors.10,11 Anklagen mot Jesus ble festet til korset og lød12: 
"Jødenes Konge"
 • Jesus ble renvasket fra anklagen om at han falskt hadde gitt seg ut for å være Kristus og Guds Sønn, ved at Gud selv gav ham livet tilbake, dvs. opphevet dødsdommen og reiste ham opp fra de døde.13,14,15 Deretter, før han ble opptatt til himmelen (dvs. gikk ut av den synlige og tilbake til den usynlige verden), åpenbarte han seg flere ganger for forskjellige mennesker, deriblant for mer enn fem hundre på én gang.15,16 De fleste av de fem hundre er sagt å være i live da dette16 ble skrevet (slik at de kunne søkes opp og utspørres).
Dersom dette, at Guds Sønn er blitt menneske og har besøkt denne verden, og det i forholdsvis nær historisk tid, virkelig er sann historie, burde vi:
 1. Vente at Gud har overøst verden med indikasjoner (bevis) på at Jesus fra Nasaret er hans Sønn, slik at enhver oppriktig undrende kan bli overbevist uten å begå intellektuelt selvmord eller på noen måte gi avkall på sin sunne forstand og dømmekraft. Ifølge Johannesevangeliet17 er det nettopp det Gud har gjort: 

 2. "Også mange andre tegn gjorde Jesus for sine disiplers øyne, tegn som ikke er skrevet i denne bok; men disse er skrevet for at dere skal tro at Jesus er Kristus, Guds Sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn."
   
 3. Ikke feire år 2000 eller gjøre noe som helst annet, uten å gi akt på Guds Sønn og den myndighet han har. Ifølge Matteusevangeliet18 sa han etter at han var oppreist fra de døde: 

 4. "Meg er gitt all myndighet i himmel og på jord! Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!"

Jeg vil oppfordre deg som leser dette, til å merke deg hvor enestående Det nye testamentes påstander om Jesus fra Nasaret er:
 • Er både Guds enbårne Sønn og sant menneske.19
 • Har kommet fra den usynlige verden inn i vår synlige verden for å sone verdens synd ved å bli henrettet på et kors.20
 • Døde en virkelig død og ble gravlagt.21
 • Ble oppreist fra de døde og åpenbarte seg for flere, som påpekt ovenfor.13, 14, 15, 16
 • Ble opptatt til himmelen (dvs. forlot den synlige verden og vendte tilbake til den usynlige verden).22, 23 
 • Skal fra himmelen komme igjen inn i vår synlige verden for å dømme levende og døde.14, 23, 24 
 • Er den eneste som kan frelse mennesker,25 dvs. fra deres synd.20 
En lignende samling påstander er ikke satt fram i store deler av verden om noe annet historisk menneske. Og disse påstandene ble ifølge Det nye testamente trodd av mange mennesker mens Jesu apostler levde, og har deretter fortsatt å bli trodd av millioner 26, 27.

Jeg vil også oppfordre til å gi et av evangeliene, f.eks. Johannesevangeliet, en sjanse til å presentere Jesus fra Nasaret for deg. Les det, og se selv om det er et glorifisert mytemenneske som stiger fram eller en person som med rette kan si:28

"Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg."
Merk at de tegn Johannesevangeliet framsetter som indikasjoner (bevis) på at Jesus fra Nasaret er Kristus og Guds Sønn, ikke forutsetter:
 • At du tror på Johannesevangeliet før du begynner å lese det.
 • At du tror at det er Jesu apostel Johannes som har skrevet det.29 
 • At du tror det finnes en allmektig, personlig Gud å være Sønn av. — Men dersom du ved å lese Johannes-evangeliet blir overbevist om sannheten i Jesu person og vitnesbyrd, vil han åpenbare Faderen, den allmektige Gud som har skapt himmel og jord.
Tegnene gitt i Johannesevangeliet er ikke skrevet kun for dem som allerede er tilstrekkelig overbevist, men for at: 
"dere skal tro at Jesus er Kristus, Guds Sønn,
og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn."
 
Knut Arne Strand      

 
 
 

Inntil 50 kopier av en trykt versjon (i format 11x17cm) av dette skriftet kan, så lenge lageret varer, fåes tilsendt gratis ved henvendelse til: 
Stiftelsen Syndulos 
Postboks 6818 
7433 Trondheim
 
E-post: Syndulos@syn.no
Større partier er også mulig etter avtale.

 
 
 
 

Fotnoter


Se f.eks. New Bible Dictionary, redigert av I. Howard Marshall, A. R. Millard, J. I. Packer og D. J. Wiseman, 3. utg., Inter-varsity Press, Leicester, 1996: oppslagsord Messiah (In the New Testament), s. 760.


Ifølge Det nye testamente ble Jesus født før Herodes den store døde. Ifølge historiske kilder døde Herodes den store i år 4 før Kristus (se f.eks. The New Testament Era av B. Reicke, Fortress Press, Philadelphia, 1968, s. 90-107). Det synes derfor å være en feil på minst 4 år i utgangspunktet for vår tidsregning. Denne feilen er ikke vesentlig for det som denne traktaten handler om. 


Kristus (brukt om Jesus fra Nasaret) er opprinnelig en tittel og nyttes klart som det en del steder i Det nye testamente. Etter hvert begynte Kristus å bli oppfattet som et egennavn (slik som det gjøres i vår tid), og det er kanskje brukt mer eller mindre også i slik retning i Det nye testamente. En utgreiing av dette er gitt av W. Grundmann: The Christ-Statements of the New Testament i Theological Dictionary of the New Testament, redigert av G. Kittel og G. Friedrich, Wm. B. Eerdmans Publishing Co., Grand Rapids, 1979, bind IX, s. 527-573 (se spesielt s. 542). Jeg for min del vet ikke hvilken betydning de la i Kristus, de som begynte med å angi vår tidsregning etter Kristi fødsel.


Johannesevangeliet kapittel 18, vers 36 (forkortes 18:36).


Matteusevangeliet 16:16.


Johannesevangeliet 1:49/50.


Med Guds Sønn mener Det nye testamente den éne sønn av den allmektige, personlige Gud, som har skapt himmel og jord.


Matteusevangeliet 16:17.


Se et eller flere av evangeliene Matteus 26:59-66, Markus 14:53-64 og Lukas 22:66-71.

10 
Se et eller flere av evangeliene Matteus 27:1-56, Markus 15:1-41, Lukas 23:1-49 og Johannes 18:28-19:42.

11 
At Jesus som et menneske, ble dømt til døden under den romerske prokurator Pilatus, er også stadfestet av en ikke-kristen kilde, den romerske historieskriver Tacitus (Annales 15:44), som levde fra år ca. 55 etter Kristus til år ca. 120.

12 
Se et eller flere av evangeliene Matteus 27:37, Markus 15:26, Lukas 23:38 og Johannes 19:19-20.

13 
Paulus' brev til romerne 1:4.

14 
Apostlenes gjerninger 17:31.

15 
Se et eller flere av evangeliene Matteus 28:1-20, Markus 16:1-8, Lukas 24:1-52 og Johannes 20:1-21:23.

16 
Paulus' første brev til korinterne 15:5-7.

17 
Johannesevangeliet 20:30-31.

18 
Matteusevangeliet 28:18-20.

19 
Se f.eks. Lukasevangeliet 1:26-35 og Johannesevangeliet 1:18, 3:16 og 5:21-27.

20 
Se f.eks. Matteusevangeliet 1:20-21 og Johannesevangeliet 1:29-36.

21 
Se f.eks. Johannesevangeliet 19:30-42.

22 
Lukasevangeliet 24:50-52.

23 
Apostlenes gjerninger 1:6-11.

24 
Se f.eks. Paulus' første brev til tessalonikerne 4:13-17 og Johannesevangeliet 5:26-29.

25 
Apostlenes gjerninger 4:12.

26 
Sammenlign den andre artikkel i Den apostoliske trosbekjennelse.

27 
Det er heller ikke i vår tid få som holder fast ved en slik bekjennelse av Jesus fra Nasaret. F.eks. er det i verden i dag, ifølge D. B. Barrett og T. M. Johnson, anslagsvis 670 millioner "Great Commision Christians", dvs. kristne som etterlever Jesu misjonsbefaling (gitt i referanse18), (se Annual Statistical Table on Global Mission: 1999, trykt i International Bulletin of Missionary Research, årgang 23, no. 1, s. 24-25, 1999).

28 
Johannesevangeliet 14:6.

29 
Det er imidlertid rimelig godtgjort at Johannesevangeliet er skrevet i Jesu apostlers levetid eller nær denne, ved at det eldste kjente fragment av en avskrift av Johannesevangeliet dateres til ikke meget senere enn år 125 etter Kristus. (Se The Text of the New Testament av B. M. Metzger, 2.utg., Oxford University Press, Oxford, 1968, s. 38-39; og The Text of the New Testament av K. Aland og B. Aland, Wm. B. Eerdmans Publishing Co., Grand Rapids, 1987, s. 84-87).
 

© Knut Arne Strand  1999 

 
Bibelforelesninger med tilknytning til emne i traktaten:

'Indikasjoner (bevis) fra Bibelen på at Jesus fra Nasaret er Guds enbårne Sønn'
 

Stiftelsen Syndulos